سریالهای کُره ای

Powered by Ajaxy

tarjome

 
The Secret Life of My Secretary E04
7.5

The Secret Life of My Secretary E04

2019
Absolute Friend E02
7.9

Absolute Friend E02

2019
My Fellow Citizens E27-28
8.1

My Fellow Citizens E27-28

2019
Love in Sadness E39-40 (End)
7.5

Love in Sadness E39-40 (End)

2019
Abyss E04
6.5

Abyss E04

2019
Different Dreams E03-04
6.5

Different Dreams E03-04

2019
The Nokdu Flower E07-08
7.5

The Nokdu Flower E07-08

2019
Her Private Life E08
7.0

Her Private Life E08

2019
Special Labor Inspector Jo E15-16
7.5

Special Labor Inspector Jo E15-16

2019
Haechi E47-48 (End)
7.1

Haechi E47-48 (End)

2019
pasargad